Upphandling och inköp

Created with Sketch.

Hallsbergs bostadsstifelse handlar varor och tjänster för ca 80 mnkr per år och detta sker utifrån LOU samt utifrån stiftelsens riktlinjer för upphandlingar.

Stiftelsens inköp

Alla inköp som stiftelsen gör har föregåtts av en upphandling. Upphandlingar och inköp till värde som understiger 586 907 kronor, får ske genom så kallad direktupphandling, vilket innebär att stiftelsen ger minst tre leverantörer möjlighet att lämna pris och andra relevanta uppgifter för inköp/upphandlingen.

Om inköpsvärdet är under 100 000 kr kan inköp ske utan föregående upphandling.

Om upphandlingar och inköp överstiger tröskelvärdet sker annonsering enligt LOU. Vi använder oss utav upphandlingsverktyget Visma TendSign.

Flera inköp sker också genom ramavtal, som ingåtts efter sedvanlig LOU-upphandling eller genom samverkan, ex via HBV (Husbyggnadsvaror), där stiftelsen är medlem.

Direktupphandlingar överstigande 100 000 kr

Stiftelsen annonserar dessa upphandlingar här på vår hemsidan samt inbjuder minst tre leverantörer att lämna anbud på dessa upphandlingar. Se pågående upphandlingar.

Upphandlingar över tröskelvärdet

Stiftelsn annonserar dessa genom upphandlingsverktyget Visma TendSign. För dig som anbudslämnare är det kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud (ansökan). Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen

Se Pågående upphandlingar.