PRESSMEDDELANDE

Created with Sketch.

PRESSMEDDELANDE

Mindre omfattande ROT framöver – fokus framöver på badrum med vatten- och avloppstammar.

Hallbos styrelse har idag beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram en fördjupad analys med budget- och tidplan för renovering av de lägenheter som är i stort behov av ROT.
– Vi ser bland annat ett stort behov av att byta badrum med avlopps- och vattenstammar i cirka 450 lägenheter inom de närmsta åren.
Detta behov måste nu prioriteras menar styrelsen, säger ordförande Magnus Andersson.

Genom de åtgärder som redan gjorts och nu slutförs i Regnbågen ökar såväl hyresintäkterna som att avskrivningarna blir större, vilket frigör likvida medel om cirka 15-20 mnkr/år.
Uppdraget ska ge svar på hur mycket ytterligare som stiftelsen behöver låna över tid för att klara dessa 450 lägenheter.

Styrelsens beslut innebär att Hallbo gör färdigt ROT etapp 1-3 på Regnbågen i egen regi, vilket genomförs under 2021.
Beslutet innebär att organisationens medarbetare kommer minskas med cirka 13 medarbetare i takt med att etapp 3 färdigställs.

EV. kommentarer lämnas av:
Magnus Andersson, Styrelseordförande,  070-216 27 29
Hans Boskär, VD, 0735-007833