Uteplats/balkong

 

Grillning
Sommartid är vi många som gillar att flytta ut och grilla vår mat utomhus. Men med grillning följer att man behöver visa respekt för både säkerhet och sina grannar.
Att grilla med kol eller gasol på balkongen är inte tillåtet på grund av säkerhetsskäl. Att använda elgrill är däremot tillåtet.
Vi rekommenderar dock att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från huset, så att röken och oset inte stör.
Det går också bra att använda de gemensamma grillplatserna om sådana finns i området.
  

Markis/vindskydd
Hallbo har riktlinjer för hur markis/balkongskydd samt vindskydd får se ut och har tillsammans med PA Markis & Persienn tagit fram 2 varianter av tyg som gäller om du vill köpa detta till din balkong.
Balkongskydd: (sitter på balkongräcket), skall vara svart.
Vindskydd och markis finns det 2 olika kulörer av, ljus grått eller grått.
Inga andra färger är tillåtna.
Markisen fäster man genom att spänna fast den mellan golv och tak utan att borra eller göra åverkan på fastigheten.
Ta kontakt med PA Markis & Persienn, Lertagsgatan 10, 0582-109 09 för mer information och erbjudande.

Uteplats - skötsel 
Om du har en uteplats är det du som hyr bostaden som ansvarar för skötsel av gräsmattan, plattor, rabatter, häckar, buskar och egen utrustning.
Med ganska enkla medel kan du skapa en trevlig utemiljö att koppla av på.

Hallbo har en policy för skötsel av uteplatser och trädgårdar:
Vår/höststädning i april/oktober(november)
Gräsmattans höjd får vara max 80 mm
Perennrabatter rensas minst 4 gånger per år
Övriga planteringsytor rensas 3 gånger per år
Plattor rensa bort ogräs och mossa 4 gånger per år
Buskar hålls snygga genom att de rensas och klipps/beskärs vid behov. Vad får du göra själv? Du kan plantera mindre prydnadsträd och bärbuskar samt odla grönsaker, perenner och sommarblommor – allt efter dina egna idéer och önskemål, maxhöjd ca 180 cm.

Vi vill påminna om att ansvaret för skötsel av trädgård ligger på hyresgästen. Om Hallbos skötselstandard åsidosätts kommer hyresvärden överta skötsel av uteplatsen samt fakturera hyresgäst för kostnaden för arbetet och ev. utrustning som det medfört för Hallbo att iordningställa/återställa tomten.
Uteplatsen ska för både din och dina grannars trevnad hållas välskött.

Staket
För att få sätta upp staket runt trädgården krävs Hallbos skriftliga godkännande.
Om bygglov krävs är det hyresgästen själv som ansöker och bekostar detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Hallbo.

Byggnader på tomt
Det är inte tillåtet att uppföra byggnader i trädgården så som redskapsbodar, friggebodar eller lekstugor.

Uterum, veranda eller växthus/drivhus
För att få bygga veranda, uterum, tak över uteplats, växthus eller drivhus krävs ett skriftligt godkännande från Hallbo.
Om bygglov krävs är det hyresgästen själv som ansöker och bekostar detta efter att ha fått ett skriftligt godkännande från Hallbo.

Vid avflyttning från lägenheten gäller följande:
När ni sagt upp och flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplats/trädgård. Har ni gjort stora förändringar kan ni bli tvungna att återställa detta innan en ny hyresgäst flyttar in.

Om uteplats/trädgård inte uppfyller Hallbos standard blir ni skyldiga att betala för återställningsarbetet.

Pool och studsmatta
När sommaren kommer vill vi alla uppleva den som trevlig och trivsam.
Att sätta upp en studsmatta eller en badpool på vår mark är inte tillåtet utan vårt uttryckliga tillstånd.
Om du i hyreskontraktet har egen uteplats som du själv sköter kan du däremot sätta upp en sådan.
Tänk dock på att följa säkerhetsföreskrifter som (se nedan), då det är du som är ansvarig ifall en olycka inträffar.
Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten. Det är inte tillåtet att värma poolen med el kopplat från lägenheten/Hallbos fastigheter, såvida du själv inte betalar den elen. 
Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du som hyresgäst är själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador som kan komma till följd av vatten i poolen.
Du får inte störa dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad osv.

För att få fylla en pool med vätska (vatten) på egen uteplats ska Hallbo först underrättas!
Vi upprättar 
ett särskilt avtal där det reglereras hur uttömning av vattnet ska ske, samt kostnad för el och vattenförbrukning regleras.

Uppställning på allmän eller gemensam mark är inte tillåtet.
Som markägare är Hallsbergs Bostadsstiftelse ansvarig för lekredskap som exempelvis studsmattor och pooler.

Eftersom vi inte kan kontrollera att användningen sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvar för detta, därför är dessa inte tillåtna. 
Om sådan anträffas på vår gemensamma mark kommer den att tas bort och förvaras för avhämtning. Kostnad för nedmontering samt bortforsling kommer att debiteras ansvarig hyresgäst.

Särskilda regler kring pooler. Enligt Boverkets regler ska bassänger och pooler på tomtmark utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd.

Boverkets regler säger att för pooler gäller följande: Ett minsta 0,9 m högt staket som ansluter till marken på ett sådant sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger klättring ska placeras runt poolen.

Om det finns en grind i staketet bör den förses med säkerhetsbeslag eller annan anordning som hindrar barn från att öppna grinden.

En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät, med högst 50 mm maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas ska täcka poolen när man inte använder den. Täckningen bör fästas runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vattnet inte kan samlas ovanpå och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett barn går på den.

Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka.

Mata inte fåglarna från balkongen/fönstret
Fåglarna skräpar ner och mat faller till marken. Denna mat kan locka till sig möss och råttor,

Återvinning
Vid alla våra fastigheter finns sophus där du har möjlighet att slänga dina hushållssopor. Genom att sortera ut sådant som går att återanvända från dina hushållssopor, hjälper du till att spara energi och pengar. Detta tjänar både du och Hallbo på, men framförallt gagnar det vår miljö. För mer information om de olika återvinningsstationerna och återvinnings-centralen, gå in på  kf.sydnarke.se